Thăn nội Wagyu cắt bit tết

Thăn nội (Phile) – đây là phần mềm nhất, đắt nhất của con bò. Nó nằm ở phần thăn nhưng ở sâu bên trong. Phần này không có gân, không có hoặc có rất ít mỡ.

Thăn nội nguyên khối